Grammar, پست

آموزش جامع صفات مقایسه ای | Comparison of adjectives

آموزش صفات مقایسه ای

(صفات مقایسه ای) Comparison of adjectives

صفات را بطور کامل در این صفحه توضیح دادیم و در این مقاله به توضیح جامع کاربرد استفاده از صفات مقایسه ای و ساختار صحیح آن ها در عبارات و جملات می پردازیم.

صفات مقایسه ای صفاتی هستند که به مقایسه دو چیز‌( اغلب اسم)‌ می پردازند. به عنوان مثال ،‌

این کتاب از آن کتاب بهتر است.

صفات مقایسه ای | comparative adjectives

comparative adjectives in english – صفات مقایسه ای در انگلیسی

هواپیمای A بزرگتر از هواپیمای B است.

در این عکس دو هواپیما ( اسم) که به مقایسه یکدیگر قرار داده شده اند داریم.

صفات از لحاظ مقایسه به سه نوع تقسیم میشود:

1 صفات مطلق (positive /absolute adjective) لغتی است که قبل از اسم قرار میگیرد و حالت و چگونگی آن را به صورت ساده بیان میکند.

 • Careless – بی پروا

she and her brother are really careless. they don’t care about anything.


 • great بزرگ

The apartment which we have rented for a while was great and luxury.


 • stupid احمق

never try to be stupid.


 • tall بلند

I know your family are all tall.


 • good خوب

It’s good to be here with you


 • amazing شگفت انگیز

It was really an amazing movie. I will watch it again.


 • short کوتاه

I got the barber to cut my hair. and I guess it’s too short.


 • honest صادق

I know you’re honest with me brother

همینطور که مشاهده میکنید ، صفت های مطلق به توصیف اسم یا ضمیر قبل از خود میپردازند. نکته ی مهم دیگری که باید به آن توجه کنید این است که هیچگاه صفت به حالت جمع وجود ندارد و نمی توانیم آن را جمع کنیم. (We cannot make “adjectives” plural)

   

2.صفات تفضیلی (comparative adjective) صفتی است که قیاس و برتری شخص یا شیٔ را به ترتیب بر شخص و شیٔ دیگر را نشان میدهد:

More careless بی دقت تر

Reza is more careless than his brother.


greater بزرگتر

The previous house we lived in was greater than this one.


more stupid احمق تر

He is more stupid than his sister. that’s too bad


teller بلندتر

I’m taller than anyone in my class.


better بهتر

It’s better to be here tonight why it’s too cold.


more amazing شگفت انگیز تر

Wow!‌ the HP laptops is surely more amazing than ASUS ones.


shorter کوتاه تر

David is shorter than his classmates in class.


more honest صادق تر

I try to be more honest with my parents then on.

دقت کنید دوستان عزیز در این قسمت عموما ما بین دو چیز مقایسه ای ایجاد کردیم. در این حالت یا از لفظ more  استفاده کردیم برای صفات یا به انتهای صفات er اضافه کردیم. در ادامه به توضیح اینکه چه زمانی صفات er و more  میگیرند می پردازیم.


3.صفت عالی (superlative adjective) برای مقایسه چندین شیٔ یا چندین شخص استفاده می شود که برترین ها نشان داده میشود.

The Most careless بی دقت ترین

My cousin is the most careless person in family.


The greatest بزرگترین

The previous house we lived was the greatest one we have ever lived.


The most stupid احمق ترین

He is the most stupid students of all. That’s too bad.


The tallest بلندترین

David is the tallest player in our team.


The best بهترین

I guess the best way you can cope with these obstacles is to be strong.


The most amazing شگفت انگیز

It was the most amazing movie. I will watch it again.


The shortest کوتاه ترین

The blue house is the shortest house in our town.


The most honest صادق ترین

I believe that you’re the most honest boy .

این جملات نیز به صفتی بتزین و یا عالی اشاره دارد که از بین گروهی از نفرات یا اشیا انتخاب میشوند . در این حالت همیشه لفظ the قبل از صفت قرار میگیرد و سپس از most یا est برای تکمیل تبدیل صفات عالی استفاده میکنیم.

superlative

comparative

positive

smallest Smaller small
Most beautiful More beautiful beautiful
smartest smarter smart

همانطور که میبینیم، صفات با توجه به هجا های مختلف به صفت تفضیلی و برترین تبدیل میشوند.

نکته : معمولا صفات تک هجایی و دو هجایی با افزودن -er به صفت تفضیلی و با افزودن ‹-est به صفت عالی تبدیل میشود.

 • اگر صفات تک هجایی به دو حرف صامت ختم شود یا یک حرف صامت در انتها به دنبال دو حرف مصوت بیاید ،صفت، با افزودن ‹-er›، به صفت تفضیلی و با افزودن ‹-est›، به صفت عالی تبدیل میشود.
tallest taller tall
Sweetest sweeter sweet
 • اگر صفتی تک هجایی ، حرف صامت پس از یک مصوت بیاید ،با اضافه شدن به صفت، کلمه به صفت تفضیلی و عالی تبدیل میشود.
saddest sadder sad
biggest bigger big
 • اگر صفت تک هجایی به y ختم شده باشد و قبل y صامتی قرار گرفته باشد،‹y› به ‹i› تبدیل شده و er و est به ترتیب آنهارا به صفت تفضیلی و عالی تبدیل میکند.
driest drier dry
sliest slier Sly
Shyest shyer Shy (استثنا)

صفات دو هجایی

 • صفات دو هجایی ای که به ‹-le,-y,-ow,-er› ختم می شود،برای صفت تفضیلی و عالی به ترتیبمانند صفات تک هجایی از ‹-er› و ‹-est› استفاده میشود:
cleverest cleverer clever
heaviest heavier heavy
shallowest shallower shallow
 • صفات دو هجایی ای که به ‹-ful› ‹-re› ختم شده اند،حالت تفضیلی و عالی خود را به ترتیب با more و most میگیرند.
Most obscure More obscure obscure
Most doubtful Most doubtful doubtful

صفاتی که بیشتر از دو هجا دارند

تمامی این صفات که بیش از دو هجا دارند،برای تبدیل آن ها به صفت تفضیلی و عالی از more و most استفاده میکنیم.

همچنین اسم مفعول (که به صورت صفت استفاده میشود) چنین میباشد.
 
Most learned More learned learned
Most impeccable More impeccable impeccable
Most handsome More handsome Handsome
خب دوستان عزیز مطالب درباره صفات مقایسه تمام شده است . هرچه که نیاز برای یادگیری صفات مقایسه ای است براتون توضیح دادیم و امیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه.    یادگیری جامع گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد پکیج لغت و اصطلاحات روزمره آمریکایی برای هماهنگی کلاس ها و دوره های آنلاین خصوصی با ما در تماس باشید  
  در این سایت نیز به توضیح صفات مقایسه ای(Comparison of adjectives) پرداخته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.