بلاگ
admin

Accent and speaking

Let’s clarify accent & how to say better words like an American… Accent is combination of four main components: voice

بیشتر ...
بلاگ
admin

مهارت خواندن – reading

در مجموع reading skills میتواند در ابتدا متن های Narration و Expository باشد و مسایلی مثل روایات یا علمی را در بگیرد. وجود علایمی موجب بوجود آمدن این متن ها میشود و درک ما از این موارد منتهی به فهمیدن بهتر ما از متن میشود 

بیشتر ...