Grammar, پست

گرامر جامع may and might در انگلیسی

may و might در انگلیسی

این دو عبارت(May and might) ،دو فعل کمکی مقید میباشند(modal verb) که نیازمند به یک فعل اصلی(به صورت ساده)  برای کامل  شدن مفهوم جمله استفاده دارد.May and might هردو معنای امکان داشتن عملی و یا درخواست میدهند. در این بخش به بررسی کامل افعال کمکی             

May and might خواهیم پرداخت

May

1.ممکن بودن عملی را نشان میدهد.مفهوم احتمال دراین فعل کمکی آشکار است.به عبارتی در صورت وجود این این فعل کمکی،ما با قطعیتی کامل روبه رو نخوایم بود.(کمتر از 50% )

همینطور این کلمه در حال و آینده کاربرد دارد.

I may see you tomorrow.

احتملا فردا ببینمت.(ممکنه)

He may be playing tennis. Watch him out.

ممکنه داره تنیس بازی میکنه.مراقبش باش.

Sarah May lend you the money.

سارا شاید آن پول رو بهت قرض بده.

2.در درخواست های رسمی نیز کاربرد دارد.

You may leave the room.

ممکنه اتاق رو ترک کنید.

Might

پس از اینکه گفته شد،هردوی این افعال با احتمال عملی همراه است.اما احتمال might باز هم از may کمتر است.

Might  در شرطی نوع دوم نیز میتواند بیاید همینطور در جملاتی که مفهوم گذشته مدنظر است.

He said he might come Ted’s party.

او گفت شاید به مهمانیِ تد بیاید.

If you let me know, I might help you.

اگه بم خبر میدادی،احتملا کمکت میدادم.

May/might have p.p

این ساختار عملی در گذشته که شاید اتفاق افتاده باشد.

برای مثال:

شاید مایکل به کتابخانه رفته باشد:

Michael may have gone to library.

ریچارد ممکن است اینجا نبوده باشد:

Richard might not have been here.

بنابراین برای مطالعه مطالب بیشتر به این طریق روی این لینک کلیک کنید.

همینطور در این صفحه در مورد این دو فعل کمکی بیشتر توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.