گرامر و دستور زبان عبارت است از سیستم یک زبان مشخص یا تمام زبان ها که به آن علم نحو نیز گفته می شود و به مورفولوژی یا ریخت شناسی زبان نیز کمک گرفته می شودو گرامر با زبان اموزان کمک میکند تا ساختار را به صورت واحد یاد بگیرند و تفاوت دستوری بالکل با زبان اموز دیگری وجود نداتشه باشد.

ضمایر انگلیسی

ضمایر خود از تکرار اسم ها جلوگیری میکند و جای اسم مینشیند.
در زبان انگلیسی ضمایر مختلفی وجود دارد که در شرایط خودشان استفاده میشوند . ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی ، ضمیر انعکاسی ، ضمیر ملکی و صفت ملکی از ضمایر هستند.

ادامه مطلب