گرامر و دستور زبان عبارت است از سیستم یک زبان مشخص یا تمام زبان ها که به آن علم نحو نیز گفته می شود و به مورفولوژی یا ریخت شناسی زبان نیز کمک گرفته می شودو گرامر با زبان اموزان کمک میکند تا ساختار را به صورت واحد یاد بگیرند و تفاوت دستوری بالکل با زبان اموز دیگری وجود نداتشه باشد.