Grammar, پست

آموزش حروف ربط در انگلیسی+فیلم آموزشی جامع | conjunctions

عزیزان در این مثاله به توضیح و آموزش کامل حروف ربط در انگلیسی (conjunctions ) میپردازیم. در انتهای مثاله نیز خلاصه ای برای شما عزیزان ارایه دادیم.

حروف ربط به کل در زبان انگلیسی وظیفه ی ربط دادن دو یا چند جمله، عبارت و کلمه را بر عهده دارند. یادگیری این قاعده در انگلیسی سبب تسلط خوب فرد در مهارت های زبان انگلیسی است . در این بخش به توضیح و بررسی کامل آموزش حروف ربط در انگلیسی به زبان ساده میپردازیم.

آموزش حروف ربط هم پایه ساز در زبان انگلیسی به طور جامع به صورت ویدیویی

انواع حروف ربط در زبان انگلیسی:

(Kinds of conjunction in English)

A) coordinate conjunctions ( حروف هم پایه ساز)

B) Subordinate conjunctions (حروف وابسته ساز)

عزیزان لطفا در ابتدا مبحث حروف ربط هم پایه ساز (coordinate conjunctions) را بخوبی مسلط شوید و با دقت مطالعه بفرمایید سپس به یادگیری حروف ربط وابسته ساز (Subordinate conjunctions) بپردازید. دست کمش نگیرین 😜

 

Coordinate conjunction

حروف ربط هم پایه ساز (Coordinate conjunction) کلماتی هستند که دو کلمه یا دو عبارت را بهم متصل میکنند در صورتی که این دو مورد به لحاظ ساختاری دارای یک کاربرد باشند .

حروف ربط هم پایه ساز (coordinate conjunction) عبارت اند از:

For

And

Nor

But

Or

Yet

So

حروف ربط هم پایه ساز در انگلیسی

coordinate conjunction words- آموزش حروف ربط در انگلیسی

مثال برای حروف ربط همپایه ساز:

Coordinate between…

Two nouns (بین دو اسم ) :

David and Sarah are so intimate with each other.

Like peas and bread beans,  soya beans grow in pods as many cereals.


Two verbs (بین دو فعل)

Students jumped and ran out of the class in no time.

In carwashes, cars are washed and dried almost in 30 minutes.

I stayed and watched the movie in my brother’s house.


Two adverbs (بین دو قید)

They spoke English so fluently and confidently   .

Stupidly or bravely , they have come back .

He has done his assignment well but obscurely .


Two adjectives (بین دو صفت)

I can see an amazing and shining lake.

There’s an interesting and powerful computer here

The home is so small but equipped.

یا هر عبارتی که به لحاظ دستوری به یک حالت باشد میتواند حرف ربط هم پایه ساز (coordinate conjunction)  بگیرد.

در ادامه چگونگی استفاده از هریک از حروف ربط and , but , or , so را باهم بررسی میکنیم.

 چه زمانی از And استفاده کنیم؟

حرف ربط and  درمیان عبارت ، کلمات و شبه جملات و جملات به شکل یکسان استفاده میشود و برای نشان دادن مورد بیشتر و یا اضافه بر مورد گفته شده استفاده میشود.

In carwashes, cars are washed and dried almost in 30 minutes.

David and Sarah are so intimate with each other.

I can see an amazing and shining lake.

I stayed and watched the movie in my brother’s house.


چه زمانی از But استفاده کنیم؟

حرف ربط هم پایه ساز but میتواند در بین کلمات ، عبارات ، جملات و شبه جملات استفاده شود و مفهومی تضاد و اختلاف بین موارد را ایجاد میکند. به مثال های زیر دقت کنید:

The room is so dark but equipped.

In my country many people like living with their family but not in united states.

In Toronto soya is harvested by hand but in Tokyo soya is harvested with machine.


چه زمانی از حرف ربط Or استفاده کنیم؟

حرف ربط همپایه ساز or  میتواند در بین کلمات ، عبارات ، جملات و شبه جملات استفاده شود و مفهومی برای دادن انتخاب جدید  را نشان میدهد. به مثال های زیر توجه کنید:

Would you like to have a cup of tea or juice?

Are you a nurse or surgeon?

I really like to have a car or motorcycle.


چه زمانی از حرف ربط so استفاده کنیم؟

دقت بفرمایید که این حرف ربط فقط یک clause را بهم متصل میکند و یک کلمه یا عبارت را متصل نمیکند. So وظیفه ای نشان دادن تاثیر و نتیجه گیری را میرساند.

It was raining so heavy, so the classes were canceled.

I didn’t know what to do, so I was unable to decide correctly.

She tried so hard not to stay at home , so she feel more alive leaving there.


حروف ربط دوتایی یا هم آیند (Correlative conjunction )

این حروف ربط correlative conjunction همانند coordinate conjunction  کلمات ، عبارات و [شبه] جملات را بهم متصل میکند. این کلمات از دو قسمت تشکیل شده اند که عبارت اند از:

Either …….or………     (یا …..یا…..)

Neither …….nor……..     (نه……نه…….)

Both……..and……..       (هم……هم….)

Not only….but also…….          (نه تنها …..بلکه……..)

Whether…..or………          (خواه…..ناخواه……)

تمام این حروف ربط باید متشکل از دو ساختار یکسان برای خود قرار دهند. به عبارت دیگر اگر اسمیقبل از or قرار بگیرد باید اسمیدیگرپس از or قرار بگیرد. به این ساختار همانطور که اشاره شد ساختار موازی نیز میگویند. ( یعنی هر چیزی به هر شکلی به لحاظ ساختار اینور بیاد ، همانور هم به لحاظ ساختاری میآید) خیلی خودمونی گفتم😊

Either (noun) or (noun)

Neither (adjective) nor (adjective)


چه زمانی از “….either…..or” استفاده میکنیم؟

هنگامی از این عبارت استفاده میکنیم که بخواهیم جایگزینی را نشان دهیم. برای مثال:

I can eat either fried chicken or grilled one.

Many people are ready to spend their time on either videogames or exergaming.

My brother love having either fish or chicken.

نکته: دقت کنید فعلی مناسب استفاده است که نزدیک ترین به فاعل باشد.

Either lions or tiger is a king of jungle.


چه زمانی از “….neither….nor” استفاده میکنیم؟

هنگامی از این عبارت استفاده میکنیم که بخواهیم جایگزینی منفی را نشان دهیم. برای مثال:

من نه کباب را دوست دارم و نه پیتزا را.

I like neither kebab nor pizza.

Exercising is neither useless nor dangerous to humans.

He doesn’t like spending time neither with his brother nor his sister.

نکته: دقت کنید فعلی مناسب استفاده است که نزدیک ترین به فاعل باشد.


چه زمانی از “….both….and’ استفاده میکنیم؟

 

هنگامی از عبارت استفاده میکنیم که بخوایم موردی را اضافه کنیم. به مثال زیر دقت کنید:

من هم مرغ را دوست دارم و هم ماهی را

I like both chicken and fish.

both Italian people and French people are kind.

Both tablets and phones are so useful.

نکته: دقت بسیار بفرمایید که فعل استفاده شده در (Both……..and…….) همیشه جمع است.

Both lion and tiger are kings of jungles.


چه زمانی از “…not only …. but also” استفاده میکنیم؟

این عبارت به موردی مازاد تاکید دارد. به مثال زیر دقت بفرمایید.

 

اسحاق نیوتن نه تنها یک منجم بود بلکه یک کیمباگر نیز بود.

Isaac Newton was not only an astronomer but also, he was a alchemist.

I played not only the piano but also the guitar very well.

Protein is not only the most vital components for athletes but also it should be used during weeks regularly.

نکته: دقت کنید فعل مناسب برای (….Not only….but also) نزدیک ترین به فاعل است.

 


چه زمانی از whether….or…..  استفاده کنیم؟

هنگامی میتوانیم از whether….or…..   استفاده کنیم که مفهوم شرایطی رو بخواهیم نشان دهیم. به مثال های زیر دقت کنید.

Whether people take care of lacking of water or waste it , the earth is facing drought.

Whether she likes or no, I’ll tell him what has happened .


خلاصه ای درباره آموزش حروف ربط در انگلیسی

حروف ربط هم پایه ساز در انگلیسی که باعث میشود ما ساختار موازی (parallel structure) را نیز یاد بگیریم، کاربرد بسیاری دارد و این دستور در زبان انگلیسی بسیار مهم است. همچنین اکثز زبان آموزان در نحوه ی استفاده از این گرامر دچار اشتباه میشوند.

در آموزش حروف ربط هم پایه ساز (coordinate conjunctions ) پرداختیم که در دو سمت این کلمات ساختار باید یکسان باشد. حروف ربط هم پایه ساز عبارت است از :

and – so – yet – or – nor – for

در ادامه در مورد حروف ربط جفت یا حروف ربط دوتایی (حروف هم آیند) پرداختیم که باهم دیگر میآیند. این حروف عبارت اند از :

Either …….or………

Neither …….nor…….

Both……..and……

Not only….but also……

Whether…..or………

برای یادگیری جامع گرامر و لغات و اصطلاحات جامع امریکایی روی کلمه englshworld.learning کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.