زمان های دستوری در انگلیسی

زمان های گرامری و دستوری در انگلیسی + ویدیو آموزشی – grammar tenses

فعل های زبان انگلیسی بوسیله سه فرم یا قسم عمده از یکدیگر متمایز میشوند:
زمان حال(past tense)
زمان گذشته(present tense)
زمان آینده(future tense)
هر زمان(time) چهار tense دارد که عبارت است از:
1.simple
2.continuous
3.perfect
4.perfect continuous

ادامه مطلب