ضمایر انگلیسی | pronouns

کاملترین توضیحات ضمایر در انگلیسی با مثال – pronouns

ضمایر خود از تکرار اسم ها جلوگیری میکند و جای اسم مینشیند.
در زبان انگلیسی ضمایر مختلفی وجود دارد که در شرایط خودشان استفاده میشوند . ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی ، ضمیر انعکاسی ، ضمیر ملکی و صفت ملکی از ضمایر هستند.

ادامه مطلب