مهارت خواندن – reading

در مجموع reading skills میتواند در ابتدا متن های Narration و Expository باشد و مسایلی مثل روایات یا علمی را در بگیرد. وجود علایمی موجب بوجود آمدن این متن ها میشود و درک ما از این موارد منتهی به فهمیدن بهتر ما از متن میشود 

ادامه مطلب